Wednesday, January 17, 2018

New Open Access Journal: Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти / Archaeological rescue excavations for infrastructure projects

Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти / Archaeological rescue excavations for infrastructure projects
ISSN (online): 2535-0862
ISSN (print): 2535-129X
sarnevo vol. 1 cover
Поредицата „Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти“ се издава от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и е посветена на резултатите от мащабни археологически разкопки, провеждани във връзка с национално и международно значими инвестиционни намерения.
Тази поредица е с отворен достъп в рамките на Creative Commons Attribution License, който позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане по всякакъв начин, стига оригиналната публикация да е цитирана адекватно.
---
The Archaeological Rescue Excavations for Infrastructure Projects Series has been published by the National Institute of Archaeology and Museum of the Bulgarian Academy of Sciences and is dedicated to the results of large-scale excavations within the framework of development-based projects of national and international standing.
This is an open access series distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
 Vol 1 (2017)
Сърнево. Вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1. Къснонеолитното ямно поле
Колективната монография е първи том от публикацията на резултатите от проведените през 2008 – 2010 г. спасителни разкопки на археологически обект при Сърнево, Радневско, и представя теренното проучване на къснонеолитното ямно поле (края на VI хил. пр. Хр.) и произхождащите от него комплекси от находки.

Sarnevo. Pits from the Late Neolithic, the Early and Late Iron Age, and the Roman Period. Volume 1. The Late Neolithic pit field

This monograph is the first volume of the publication of the 2008–2010 rescue excavations at the archaeological site of Sarnevo, Radnevo Municipality, and includes the excavation results of the Late Neolithic pit field (late 6th millennium BC), and the analyses of the artifact assemblages.

No comments:

Post a Comment