Friday, June 22, 2018

Open Access Journal: British Numismatic Journal (BNJ)

[First posted in AWOL 26 March 2013, updated  22 June 2018]

British Numismatic Journal (BNJ)
http://www.britnumsoc.org/images/medal_100px.jpg
The British Numismatic Journal (BNJ) is the Society's principal publication and has been published since 1903. The Society has recently made a complete digital archive of all issues of the BNJ to 2007 freely available available to download. New and recent volumes will be made available five years after publication. In late 2011, large PDF files of entire volumes were made freely available on the society's webspace. In 2012, the volumes have been split into their constituent articles and made available to search via the google bar below.
Each volume can be accessed by clicking the links below. This will lead to a list of the individual articles in each, each of which can be individually dowloaded. You may download the whole volume but the files are very large and may take some time to download. All of the files are PDFs and will require a reader to access them. To download a reader for free (Adobe Acrobat) please click here.

The volumes are arranged chronologically. If you are looking for a specific subject then you can either consult the Index of BNJ contents 1903-2010 or use the google search bar...
This is a new resource and there are probably some errors within it. If you find any of these please report them to the BNS Webmasters
Volume Year Series Series Volume
1 1903-1904 First Series I
2 1905 First Series II
3 1906 First Series III
4 1907 First Series IV
5 1908 First Series V
6 1909 First Series VI
7 1910 First Series VII
8 1911 First Series VIII
9 1912 First Series IX
10 1913-1914 First Series X
11 1915 Second Series I
12 1916 Second Series II
13 1917 Second Series III
14 1918 Second Series IV
15 1919-1920 Second Series V
16 1921-1922 Second Series VI
17 1923-1924 Second Series VII
18 1925-1926 Second Series VIII
19 1927-1928 Second Series IX
20 1929-1930 Second Series X
21 1931-1933 Third Series I
22 1934-1937 Third Series II
23 1938-1941 Third Series III
24 1942-1944 Third Series IV
25 1945-1948 Third Series V
26 1949-1951 Third Series VI
27 1952-1954 Third Series VII
28 1955-1957 Third Series VIII
29 1958-1959 Third Series IX
30 1960-1961 Third Series X
31 1962 - -
32 1963 - -
33 1964 - -
34 1965 - -
35 1966 - -
36 1967 - -
37 1968 - -
38 1969 - -
39 1970 - -
40 1971 - -
41 1972 - -
42 1974 - -
43 1973 - -
44 1974 - -
45 1975 - -
46 1976 - -
47 1977 - -
48 1978 - -
49 1979 - -
50 1980 - -
51 1981 - -
52 1982 - -
53 1983 - -
54 1984 - -
55 1985 - -
56 1986 - -
57 1987 - -
58 1988 - -
59 1989 - -
60 1990 - -
61 1991 - -
62 1992 - -
63 1993 - -
64 1994 - -
65 1995 - -
66 1996 - -
67 1997 - -
68 1998 - -
69 1999 - -
70 2000 - -
71 2001 - -
72 2002 - -
73 2003 - -
74 2004 - -
75 2005 - -
76 2006 - -
77 2007 - -
78 2008 - -
79 2009 - -
80 2010 - -
81 2011 - -
82 2012 - -
83 2013 - -
84 2014 - -

Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses

[First posted in AWOL 25 February 2013, updated  22 June 2018]

Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses
about the site, deities a-z, bibliography
The Mesopotamian literary corpus is one of the oldest literatures in the world. It is infused with the divine, because religion played a crucial part in the way Mesopotamians expressed their thoughts about human life. Mesopotamian religion was polytheistic, with a pantheon consisting of hundreds if not thousands of gods of varying importance. This website offers information about the fifty most important gods and goddesses and provides starting points for further research.

Newly Open Access Journal: Classica Cracoviensia

Classica Cracoviensia
ISSN: 1505-8913
E-ISSN: 2391-6753
Classica Cracoviensia
Rocznik Classica Cracoviensia został założony w roku 1995 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Stanisława Stabryły. Od roku 1996 funkcję redaktora naukowego pełni nieprzerwanie prof. dr hab. Jerzy Styka. Od samego początku Classica Cracoviensia były pomyślane jako forum współpracy naukowej Instytutu Filologii Klasycznej UJ z europejskimi ośrodkami uniwersyteckimi, rozwijającymi studia nad antyczną kulturą grecko-rzymską, w jej różnych kształtach – literackim, społeczno-politycznym, filozoficznym, religijnym, prawnym, artystycznym i oczywiście recepcyjnym – oddziaływania na nowożytną kulturę europejską. Organizowane cyklicznie konferencje, wspólnie podejmowane projekty badawcze, gościnne wykłady, inicjowane nowe serie wydawnicze – to niektóre przykłady tej współpracy, która wnosi istotny wkład w rozwój nauki o starożytności grecko-rzymskiej, ale także w równym stopniu zbliża ludzi i ma swój indywidualny wymiar w dziele jednoczenia Europy. Poprzez prezentację badań nad różnorodnymi postaciami kultury grecko-rzymskiej, dążymy do ukazania procesów kształtowania się tej kultury, złożoności zachodzących w niej przemian cywilizacyjnych, staramy się podkreślić jej uniwersalny charakter i jej inspirującą rolę w kształtowaniu się nowożytnej Europy. Przyjęta, bardzo szeroka formuła czasopisma, sprzyja badaniom interkulturowym i interdyscyplinarnym, umożliwiającym wieloaspektową i pogłębioną prezentację kulturowych zjawisk oraz występującego w antycznym świecie grecko-rzymskim dialogu kultur, uczy szacunku dla odmienności i różnorodności warsztatów badawczych, dostarcza argumentów służących obronie dziedzictwa antycznego we współczesnym świecie. Classica Cracoviensia są adresowane w pierwszym rzędzie do ludzi nauki, służą nowoczesnemu postępowi naukowemu i szerokiej wymianie poglądów w dziedzinie studiów nad starożytnością grecko-rzymską. Odpowiada temu językowa formuła czasopisma, publikowania artykułów w językach kongresowych, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim (wyjątkowo w języku polskim, w przypadku tomów in honorem alicuius, zawsze jednak z obszernym streszczeniem obcojęzycznym), powszechnie stosowanych w dyscyplinach starożytniczych. Kolejną grupę odbiorców stanowią studenci kierunków starożytniczych i wszyscy zainteresowani pogłębioną wiedzą o antycznej kulturze grecko-rzymskiej. Classica Cracoviensia wpisały się już z sukcesem w pejzaż naukowych europejskich wydawnictw i ich kolejne tomy odnaleźć można na półkach wielu bibliotek uniwersyteckich w Europie i w Ameryce Północnej.

Ancient World Mapping Center: Maps for Texts

[First posted in AWOL 14 June 2017, updated 22 June 2018]

Maps for Texts
In this series, the Center compiles maps for ancient texts which can be usefully illustrated in this way.  Naturally, the likelihood is that in most, perhaps all, instances these texts were not originally accompanied by maps.  The series is openly licensed under Creative Commons BY-NC 4.0.  Please direct all questions or comments to awmc@unc.edu.

Completed:

Theophanes, Journeys between Hermopolis and Antioch
The Center’s single, static map (available via dropbox) plots Theophanes’ journeys between Hermopolis and Antioch in the early fourth century C.E., as recorded in the Rylands Papyri. The map is based on the edition by Colin Roberts (1952), and the translation by John Matthews, The Journey of Theophanes: Travel, Business, and Daily Life in the Roman East (2006). The name-forms and dates marked are as in the papyri.

Hierokles, Synekdemos
The Center’s single, interactive web map (available via the link above) follows the text of Hierokles, Synekdemos in Ernest Honigmann’s edition (Brussels, 1939), and aims to supersede his four maps.  With the Center’s Map Tiles as its base, the map marks all cities and regions which may identified and located with at least some confidence according to the Barrington Atlas and related publications listed below.  Greek names are transliterated as in the Barrington Atlas (see Directory, p. vii).  A full database lists all the place-names in the Synekdemos with references (thus including those that cannot be located and marked on the map).  In addition, the text of Honigmann’s edition of the Synekdemos (and of the geographic work of George of Cyprus) is accessible via the Center’s Dropbox.  On Hierokles and George of Cyprus, see further briefly, The Oxford Dictionary of Byzantium, ss. vv.

Ptolemy, Table of Important Cities
Two maps, each in two versions, are offered.  They are produced by Richard Talbert, Gabriel Moss, Alexandra Locking, Peter Raleigh, and the staff of the Center.  Both maps are based on the edition by Lutz Koch, Florian Mittenhuber, and Alfred Stückelberger in Ptolemaios Handbuch der Geographie, vol. 3 (Basel, 2009).  One map (labelled “ancient”) adopts Ptolemy’s projection as drawn by Alfred Stückelberger et al, ibid. vols. 1-2 (2006), using files kindly provided by them, with all sites marked at Ptolemy’s co-ordinates.  The other map (labelled “modern”, ending at longitude 90 degrees E) is based on Antiquity à-la-Carte and shows all the sites which can be located, positioning and naming them as in the Barrington Atlas.  For both maps, one version (labelled “original”) shows only sites originally included in the Table; the other version (labelled “all”) includes sites only added in some later manuscripts.  A searchable directory provides further information on all names in the Table, including the Barrington Atlas reference for each.
All files available for download via Dropbox.

Forthcoming:

Arrian, Periplus of the Black Sea
Dionysius of Byzantium, Treatise on the Bosporus

Oxford Classical Dictionary Abbreviations List

Oxford Classical Dictionary Abbreviations List
Oxford Classical Dictionary, 4th Edition
Abbreviations List: Downloadable abbreviations PDF
General Abbreviations can be found here.
Authors and Books Note: [- -] names of authors or works in square brackets indicate false or doubtful attributions.  A small number above the line indicates the number of an edition
A · B · C · D · E · · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X ·Y ·Z

Thursday, June 21, 2018

Open Access Journal: Minerva: The International Review of Ancient Art & Archaeology

 [First posted in AWOL 6 August 2012. Updated 21 June 2018]

Minerva: The International Review of Ancient Art & Archaeology
ISSN 0957-7718
Minerva is the leading international publication focusing on archaeology, the antiquities markets, and exhibitions. Enjoyed by academics and non-specialists alike, Minerva is published six times a year and features a broad range of articles, news, interviews, travel, book reviews and listings of upcoming events.

Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination

Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination
Ed. by Steinert, Ulrike
Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen, Vol. 9
ISBN: 978-1-5015-0491-4

Aims and Scope

The reconstruction of ancient Mesopotamian medical, ritual and omen compendia and their complex history is still characterised by many difficulties, debates and gaps due to fragmentary or unpublished evidence. This book offers the first complete edition of the Assur Medical Catalogue, an 8th or 7th century BCE list of therapeutic texts, which forms a core witness for the serialisation of medical compendia in the 1st millennium BCE. The volume presents detailed analyses of this and several other related catalogues of omen series and rituals, constituting the corpora of divination and healing disciplines. The contributions discuss links between catalogues and textual sources, providing new insights into the development of compendia between serialization, standardization and diversity of local traditions. Though its a novel corpus-based approach, this volume revolutionizes the current understanding of Mesopotamian medical texts and the healing disciplines of "conjurer" and "physician". The research presented here allows one to identify core text corpora for these disciplines, as well as areas of exchange and borrowings between them.