Saturday, October 7, 2023

Open Access Journal: TINA maritime archaeology periodical = TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi

 [First posted in AWOL25 January 2019, updated 7 October 2023]
 
ISSN: 2149-1968
TINA DERGI SAYI 6 TIKLAYINIZTürkiye ve denizlerimizdeki arkeolojik zenginlikleri dünya kamuoyu ve bilimsel kurumlara anlatmak. Bu meyanda yurt içi ve dışı yayınlar, konferanslar, paneller, seminerler, açık oturumlar, sempozyumlar, kurslar, fuarlar, şenlikler, sergiler, festivaller,toplu inceleme gezileri gibi sanatsal etkinlikler ve toplantılar düzenlemek.
T.C. Kültür Bakanlığı izni ve denetimi altında yapılacak olan araştırma, kazı, konservasyon ve sergileme faaliyetlerinde bulunan yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlara, müzelere, üniversitelere destek sağlamak ve sağlanmasına yardımcı olmak.
T.C. Kültür Bakanlığı izni ve denetimi altında karasularımızda bilimsel metodlar ile günümüz teknolojik imkanları nispetinde sualtı araştırmaları ve kazıları yapmak.
Sualtı arkeolojik eserlerimizi tespit etmek, mevkilerini gerekli mercilere bildirerek korunmaya alınmalarını sağlamak.
Hali hazırda bu konuda faaliyet gösteren müze ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve bunlara destek sağlamak.
Bu tip müzelerin ve kültürel faaliyetlerin çoğalmasını sağlamak, yeni girişimlere fırsat verecek önlemleri almak.
Bu meyanda denizlerimizde görülen ve hızla yayılmakta olan sualtı kirliliğini önleyici tedbirler almak, alınmasını sağlamak ve bu konuda diğer kuruluşlar ile işbirliği sağlamak.
Vakıf amaç ve çalışma konularındaki eğitim ve öğretim kurumlarını geliştirmek ve bu amaçla öğrenciler yetiştirmek için burslar vermek

To introduce the archaeological riches of Turkey and its seas to the world public and scientific institutions.  Organizing artistic activities and meetings such as conferences, panels, seminars, open forums, symposiums, courses, fairs, exhibitions, festivals, group survey tours, publications both abroad and at home to meet this objective.
To provide and help provide support to scientific institutions, museums, universities that will conduct research, excavation, conservation and exhibitions with permission from and under the surveillance of the Turkish Ministry of Culture.
To conduct underwater research and excavations in our territorial waters with scientific methods using modern technological facilities with permission from and under the surveillance of the Turkish Ministry of Culture.  
To determine the location of our underwater archaeological treasures and notify the relevant authorities to ensure their protection.
To cooperate with museums and institutions already active in this area and provide support for them.
To enable the increase of such museums and cultural activities and take the necessary steps for new initiatives.
To take or help take precautions against the rapidly increasing underwater pollution in our seas and to cooperate on this issue with other institutions.
To develop educational institutions active in the objectives and activity areas of the foundation and give scholarships to students who want to train in this area.

TINA DERGİ SAYI 18

 

No comments:

Post a Comment