Tuesday, April 9, 2024

Open Access Journal: Bulgarian E-Journal of Archaeology / Българско е-Списание за Археология

[First posted in AWOL 18 January 2012. Updated 9 April 2024]

Bulgarian E-Journal of Archaeology / Българско е-Списание за Археология
ISSN: 1314-5088
Page Header Logo
Списание Бе-СА (ISSN 1314-5088) e издание на Асоциацията на българските археолози (АБА) и излиза в две книжки годишно. Амбицията на създателите му и на редакционната колегия е да предоставят на археологическата общност възможност за изява и активност в няколко направления: публикуване на качествени и богато илюстрирани статии и студии, съобщения и рецензии; представяне на иновации в методите на изследване; поставяне на дискусионни проблеми и научна полемика; обнародване на стойностни дисертации на археологическа тема и др. Гаранция за нивото на публикуваните трудове е редакторската работа при подбора и подготовката на публикациите – материалите от първите 2 рубрики на списанието подлежат на рецензиране от двама редактори, съпричастни с проблематиката на предоставения материал.
Тематичният обхват на списанието се ограничава в материали, отнасящи се до археологическите проучвания в България и съседните райони, които контекстуално и културно-хронологически са свързани с явления и процеси на нашето археологическо наследство. Осмислянето и третирането на глобални проблеми като опазване и социализиране на културно-историческото/археологическото наследство ще намерят трибуна в нашето списание в над-регионалния  им аспект.

Списанието има амбицията да поддържа двуезичен стандарт – приемат се материали на български и английски език, като статиите задължително се придружават от резюме на не-основния език на съответния текст. Подробни указания към авторите са представени в линк на нашия портал.

Be-JA (ISSN 1314-5088) is the home journal of the Association of Bulgarian Archaeologists (ABA) and is published twice a year. The ambition of its creators and the editorial board is to provide an opportunity for the archaeological community to take part and to contribute in several directions: publication of high quality, richly illustrated studies and articles, reports and reviews; introducing innovative methods of investigations; initiating discussions on problematic issues and maintaining research polemics; publicizing outstanding doctoral theses, etc. High-standard editorial control in the selection and preparation of publications is guaranteed by our editorial procedure – materials from the first two thematic sections of the journal are peer-reviewed by two editors well-acquainted with the discussed topics.

The thematic scope of the journal covers papers concerned with archaeological investigations in Bulgaria and the neighboring areas that are contextually, culturally and chronologically related to processes and events in the past that have resulted in our common archaeological heritage. Supra-regional discussions and debates on global problems like preservation and dissemination of the cultural/historical/archaeological heritage into wider society are warmly welcomed in our journal.
Our goal is to maintain a bilingual standard – papers in Bulgarian and in English are accepted and each of the published materials should be accompanied by a summary in the language alternative to the main language of the article. Detailed notes for contributors can be found at the corresponding link of four website.

Archives

No comments:

Post a Comment