Sunday, May 13, 2012

Swedish Runes Online

Digitala Sveriges runinskrifter
http://www.raa.se/gui/i/logo.png
Här finns den första versionen av Digitala Sveriges runinskrifter publicerade. Länkar till pdf-filer är ordnade efter bandets nummer. Texter och planscher är förtecknade var för sig. OBS! Stora pdf-filer som tar tid att ladda ner. Länkarna är heller inte persistenta och filerna kommer så småningom att flyttas till en databas.
Ölands runinskrifter (SRI Band 1, 1900-1906)
TEXT OCH PLANSCHER
Öl 1-26/27 + inledning. Sid 1-88, pl. I-XVII Öl 28-60 + innehåll och karta. Sid 89-150, pl. XVIII-XXXVIII
Östergötlands runinskrifter (SRI Band 2, 1911-1918)
Innehåll och inledning. Sid. I-XXXIV
TEXT Ög 1-96. Sid. 1-96(97) Ög 97-192. Sid. 97-184 Ög 193-248, 136 + ordförteckn., tillägg, karta. Sid. 185-268
PLANSCHER Ög 1-98. Pl. I-XXXII Ög 99-192. Pl. XXXIII-LXVI Ög 193-248. Pl. LXVII-XCI
Södermanlands runinskrifter (SRI Band 3, 1924-1936) Innehåll
TEXT Inledning. Sö 1-67. Sid. 1-51 Sö 68-174. Sid. 52-136 Sö 175-195. Sid. 137-168 Sö 196-235. Sid. 169-207 Sö 236-277. Sid. 208-241 Sö 278-305. Sid. 242-281 Sö 306-329. Sid. 282-312 Sö 330-365. Sid. 313-354 Sö 366-383. Sid. 355-410 Ordförteckning mm. Sid. 411-427 Karta.
PLANSCHER Innehåll planscher. Pl. 1-14. Träsnitt ur Bautil Sö 2-174. Pl. 15-82 (OBS! Inte ordnade helt i signumföljd). Sö 175-286. Pl. 83-141 Sö 183-365. Pl. 142-198. (OBS! Alla dessa runsignum finns inte på bild och är inte ordnade i signumföljd) Sö 7-381. Pl. 199-217. (OBS! Alla dessa runsignum finns inte på bild och är inte ordnade i signumföljd)
Smålands runinskrifter (SRI Band 4, 1935-1961) Innehåll. Sid. I-VII
TEXT Sm 1-18. Sid. 1-73 Sm 19-46. Sid. 74-146 Sm 47-91. Sid. 147-218 Sm 92-143. Sid. 218-291 Sm 144-170 + tillägg, efterskrift + ordförteckning, egennamn. Sid. 292-342 Ordförteckning, litteratur. Sid. 1*-11*. (Denna ordförteckning avser endast Kronobergs län. Uteslöts i det slutgiltiga verket)
PLANSCHER Sm 1-46. Pl. I-XXXIX Sm 47-169. Pl. 41-104
Västergötlands runinskrifter (SRI Band 5, 1940-1970) Innehåll.
TEXT Inledning. Sid. XV-LXIV Vg 1-49. Sid. 1-67 Vg 50-79. Sid. 68-135 Vg 80-149. Sid. 136-278 Vg 150-201. Sid. 279-352 Vg 202-220. Sid. 353-420 Vg 221-259. Sid. 421-490 Ordförteckn., egennamn, förkortn. Sid. 491-501 Karta
PLANSCHER Innehåll planscher. Sid. I-XVI Vg 2-149. Pl. 1-120 Vg 150-196. Pl. 121-160 Vg 202-259. Pl. 161-195.
Upplands runinskrifter (SRI Band 6 Del 1, 1940-1943) Innehåll. Sid. I-XVII
TEXT U 1-52. Sid. 1-69 U 53-110. Sid. 70-156 U 111-155. Sid. 157-233 U 156-200. Sid. 234-302 U 201-226. Sid. 302-374 U 227-258. Sid. 375-428 U 259-294. Sid. 429-475 Ordförteckn., egennamn, rättelser. Sid. 476-488
PLANSCHER Innehåll planscher. U 1-142. Pl. 1-90 U 139-294. Pl. 91-183
Upplands runinskrifter (SRI Band 7 Del 2, 1943-1946) Innehåll. Sid. I-XVIII
TEXT U 295-336. Sid. 1-69 U 337-378. Sid. 69-136 U 379-426. Sid. 137-213 U 427-480. Sid. 214-304 U 481-516. Sid.305-374 U 517-569. Sid. 375-450 U 570-603. Sid. 450-522 Ordförteckn., egennamn, rättelser. Sid. 523-535
PLANSCHER U 295-373 + innehåll. Pl. 1-40 U 375-474. Pl. 41-88 U 475-602. Pl. 89-143
(OBS! Alla är inte ordnade i nummerföljd)

Upplands runinskrifter (SRI Band 8 Del 3, 1949-1951) Innehåll. Sid.
TEXT U 604-632. Sid. 1-71 U 633-667. Sid. 72-146 U 668-696. Sid. 146-214 U 697-743. Sid. 215-288 U 744-775. Sid. 289-354 U 776-814. Sid. 355-427 U 815-854. Sid. 428-505 U 855-876. Sid. 505-554 U 877-900. Sid. 555-617 U 901-921. Sid. 617-666 Ordförteckn., egennamn, rättelser och tillägg. Sid. 667-680
PLANSCHER Innehåll planscher. Sid I-XIV U 604-757. Pl. 1-84 U 758-838. Pl. 85-132 U 840-921. Pl. 133-179
Upplands runinskrifter (SRI Band 9 Del 4, 1953-1958) Innehåll. Sid. I-XV
TEXT U 922-958. Sid. 1-86 U 959-997. Sid. 87-174 U 998-1025. Sid. 175-253 U 1026-1065. Sid. 254-344 U 1066-1099. Sid. 345-422 U 1100-1125. Sid. 422-510 U 1126-1150. Sid. 510-577 (578) U 1151-1163. Sid. 579-631 U 1164-1181. Sid. 632-675 Ordförteckn., egennamn. Sid. 676-685
PLANSCHER Innehåll planscher. Sid. I-XIII U 922-1165 + innehåll. Pl. 1-80 U 1062-1151. Pl. 81-128 U 1151-1181. Pl. 129-159
Lucka i utgivningen av Sveriges runinskrifter. Band 10 är inte publicerat.
Gotlands runinskrifter (SRI Band 11 Del 1, 1962)
TEXT
G 1-41 + innehåll och förkortn. Sid. I-XV, 1-56 G 42-84. Sid. 57-126 G 85-137. Sid. 127-275
PLANSCHER Planscher. Pl. 1-88
Gotlands runinskrifter (SRI Band 12 Del 2, 1978)
TEXT
G 138-159 + innehåll. Sid. 1-61 G 160-191. Sid. 62-136 G 192-206. Sid. 137-197 G 207-222 + ordförteckn., personnamn, ortnamn. Sid. 198-259
PLANSCHER G 138-187 + innehåll. Pl. 1-40 G 184-222b. Pl. 41-76
Västmanlands runinskrifter (SRI Band 13, 1964)
TEXT
Vs 1-17 + innehåll, förkortn., översikt. Sid. I-VI, 1-54 Vs 18-33 + ordförteckn., egennamn. Sid. 55-94
PLANSCHER Vs 1-32. Pl. 1-28
Närkes runinskrifter (SRI Band 14 Del 1, 1975)
TEXT
Nä 1-15 + innehåll, inledning, karta. Sid. I-XXIII, 1-56 Nä 16-34 + ordförteckn., egennamn.Sid. 57-117
PLANSCHER Nä 1-34 + innehåll planscher. Pl. 1-20
Värmlands runinskrifter (SRI Band 14 Del 2, 1978)
TEXT
Vr 1. Sid. 1-56 Vr 2-5. Sid. 56-97
PLANSCHER Planscher. Pl. 1-7
Gästriklands runinskrifter (SRI Band 15 Del 1, 1981)
TEXT
Gs 1-9 + innehåll, förkortn, karta, inledn. och tidigare runstensundersökn. i Gästrikland. Sid. 1-87 Gs 10-17. Sid. 88-180 Gs 18a-22 + ordförteckn. och egennamn. Sid. 181-228
PLANSCHER Gs 1-22. Pl. 1-13

No comments:

Post a Comment