Wednesday, May 17, 2017

Open Access Journal: CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

[First posted in AWOL 29 November 2015, updated 17 May 2017]

CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
ISSN: 2147-8058
e-ISSN: 2148-1431
http://www.mediterra.org/wp-content/uploads/MCRI_Logo.png
Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

The aim of the CEDRUS: The Journal of Mediterranean Civilisations Studies, an interdisciplinary publication, is to offer a forum for discussion to researchers focusing upon the Ancient, Medieval, Early Modern and Modern Periods and for the analysis of the cultural-historical background of the Mediterranean Basin within the extensive perspective of Turkey’s historical geography. CEDRUS aims to bring together original academic studies that can contribute to the process of developing shared perspectives and approaches between scholars from different disciplines and of revising and synthesizing the currently available knowledge for the attention of the academic world. Cedrus is a peer-reviewed journal published each year.

No comments:

Post a Comment