Wednesday, January 17, 2018

Newly Open Access Monogaph Series: Дисертации / Dissertations

Дисертации / Dissertations
ISSN (online): 2603-3100
ISSN (print): 2603-3097
Поредицата "Дисертации" представя защитени докторати по археология.
Тази поредица е с отворен достъп в рамките на Creative Commons Attribution License, който позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане по всякакъв начин, стига оригиналната публикация да е цитирана адекватно.
---
"Dissertations" series presents defended PhD or DSc theses in archaeology.
This is an open access series distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
 Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в. The belt south of lower danube – the end of the 3rd c. – the beginning of the 7th c. ISBN 978-954-9472-54-7
Vol 10 (2017)
Предмет на дисертацията са металните части на колана – токи, апликации и
накрайници от територията на днешна България за периода края на ІІІ –
началото на VІІ век. Изградена е класификация и типология за всеки вид
коланни принадлежности. В изследването са включени 2044 каталожни
единици. Разгледани са хронологичното разпространение и хронологичните
маркери. В проследяването на териториалното разпространение на коланните
принадлежности са включени само находките със сигурен контекст. След
направените анализи за датировката на групите и типовете на коланните
принадлежности са очертани три хронологични коланни групи.

Предложени са графични реконструкции на коланни гарнитури.
Приложенията включват: каталог, 166 табла с илюстрации, 7 карти, 4
диагриами, 8 таблици и списък на обектите с коланни принадлежности.

---
The subject of this dissertation is metal belt elements – buckles, appliqués and strap-ends from the territory of today’s Bulgaria for the period of the end of the III - beginning of the 7th century. A classification and typology created for each type of belt sets are created. The study contains 2044 catalogue entries. The study includes chronology of belt sets and chronological markers. Only the finds with certain archaeological contexts have been considered when tracing the territorial distribution of belt fittings.
Following the analyses conducted, three chronological belt groups have been identified for the date of the groups and types of belt sets. Graphical reconstructions of belt sets are proposed.
The study includes: catalogue, 166 tables whit illustrations, 7 distribution maps, 4 diagrams, 8 tables and list of objects.

No comments:

Post a Comment