Wednesday, March 13, 2013

Open Access Journal: Pontica

[First posted in AWOL 4 July 2010. Most recently updated 13 March 2013]

Pontica
ISSN: 1013-4247
http://revistapontica.files.wordpress.com/2011/02/pontica-431.jpg?w=104&h=150
  Revista PONTICA, anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Tematica revistei este orientată spre studii de arheologie, istorie veche şi medie. Sumarul este structurat pe Studii şi comunicări, Cercetări arheologice, Note, Numismatică, Recenzii şi Note bibliografice

       În numerele revistei sunt analizate etape istorice importante în care zona pontică se defineşte ca zonă de contact între civilizaţiile egeo-mediteraneene şi transdanubiene. Aceste circuite privesc, pe rând, culturile neolitice şi eneolitice; elemente de impact cultural greco-autohton; includerea zonei pontice în lumea romană ca etapă ce precede extinderea autorităţii romane la nord de Dunăre şi în spaţiul intracarpatic; rolul creştinismului şi romanitatea târzie. Sunt prezentate materiale epigrafice şi numismatice; reliefuri laice şi piese votive; elemente de arhitectură şi inventar creştin; forme de organizare urbană etc.

       Semnatarii articolelor sunt nume consacrate în domeniu. Revista apare într-un tiraj de 500 de exemplare anual, fiecare număr conţinând între 500 şi 700 de pagini. Are schimburi cu cca. 200 de instituţii de profil din străinătate şi este inclusă în baze de date internaţionale (FRANCIS; IndexCopernicus; ERIH).

       Din anul 2008 Revista PONTICA este clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) în categoria B+. În anul 2011, odată cu reorganizarea CNCSIS și constituirea Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), revista a fost reevaluată rămânând în categoria B.
PONTICA, the annual Journal of National History and Archeology Museum from Constantza (MINAC), has been published uninterruptedly since 1968. The publication theamatics is oriented on archaeology, ancient and medieval history. The summary is structured on Studies and Papers, Archaeological Researches, NotesNumismatics, Reviews and Bibliographical Notes.
        Important historical periods are treated in the publication numbers, defining the Pontic region as a contact area between Aegeo-Mediterranean and Transdanubian civilisations. These circuits regard successively Neolithic and Eneolithic cultures, Greek-native cultural impact elements; Pontic area inclusion to the Roman world as a stage preceeding the expansion of Roman authority North of the Danube and the inner Carpathian space; the role of Christianity and late Romanity. Epigraphy and numismatics materials are presented; reliefs and votive pieces; architecture elements and Christian inventory; urban organization forms etc.
        The authors of papers are well-known names in the field. The Journal is published in an edition of 500 copies annually, each number containing between 500 and 700 pages. It has exchanges with about 200 institutions from abroad and is included in international databases (FRANCIS Database).
        Since 2008 PONTICA is accredited by the Romanian National University Research Council (CNCSIS) in Category B.

No comments:

Post a Comment